Edificació

Tipologies
 •  • Conjunts residencials
 •  • Centres educatius i recreatius
 •  • Edificis plurifamiliars
 •  • Edificis unifamiliars
 •  • Hotels i apart hotels
 •  • Locals comercials
 •  • Restaurants
 •  • Sanitari
Serveis en l'Edificació
 •  • Assessorament tècnic
 •  • Aixecament de plànols
 •  • Gestió administrativa dels projectes
 •  • Projecte executiu
 •  • Modificacions del terreny natural
 •  • Direcció d’obres
 •  • Divisions de la propietat horitzontal
 •  • Certificats d’habitabilitat
Valoracions
 •  • Valoracions immobiliàries
 •  • Valoracions hipotecàries
 •  • Valoracions de rendes
 •  • Valoracions de drets reals
 •  • Valoracions d’actius patrimonials
 •  • Valoracions administratives
 •  • Valoracions d’expropiació
 •  • Valoracions urbanístiques
 •  • Valoracions de cessió econòmica
Informes
 •  • Assessoria
 •  • Informes sobre patologies
 •  • Informes sobre radiacions electromagnètiques i geològiques
 •  • Informes energètics
 •  • Informes urbanístics
 •  • Càlculs de coeficients de copropietat
 •  • Exàmens de documents
 •  • Peritatges
 •  • Reconeixements
Dictàmens
 •  • Urbanisme
 •  • Valoracions immobiliàries
 •  • Edificació
 •  • Patrimoni